Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна

Ключови фази и дейности

SWOT анализ за мотивацията на възрастните и нискоквалифицираните работници за промяна и участие в обучение, който включва:

  • Преглед на актуалната литература по темата
  • Преглед на предходен проектен опит в тази област
  • Интернет-базиран въпросник за мениджъри „Човешки ресурси“, обучители на възрастни, представители на синдикати и др., достъпно на 6 езика (английски, словенски, унгарски, немски, италиански и български)
  • Обстойни интервюта с възрастни и нискоквалифицирани работници в Словения, България и Унгария
  • Разработване на педагогически подход (набор от мерки, включващи практичеки примери за това как да се мотивират по-възрастните и нискоквалифицираните работници)
  • Двудневен курс на тема „Обучение за обучители“ за членовете на екипа и техните колеги, занимаващи се със обучение на възрасни, и асоциираните партньори по проекта, включително и създаване на обучителни материали
  • Пилотно провеждане на обучителен курс в Словения, България и Унгария
  • Издаване на Наръчник за мениджъри „Човешки ресурси“ и обучители на възрастни на английски, словенски, унгарски, немски, италиански и български език
  • Заключителна конференция, на която ще се представят резултатите от проекта на лицата, отговорни за вземането на решения, както и на ползвателите с цел тяхното широко прилагане в практиката