Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна

Цели и намерения

Главните цели на проекта са да:

  • повиши участието на по-възрастните и нискоквалифицирани работници в обученията на компанията, в процеса „смяна на позиции“ и в други подобни образователни програми
  • повиши качеството на съдържанието на тренировъчните и образователните програми за по-възрастни и нискоквалифицирани работници на фирмено ниво
  • позволи на мениджърите „Човешки ресурси“, обучителите на възрастни, представителите на синдикати и всички други, които са част от обучителния процес, по-добре да разберат и отговорят на специфичните нужди на по-възрастните и нискоквалифицирани работници.

При постигането на тези цели проектът ще отговори на образователното предизвикателство, стоящо пред застаряващото население в Европа, и ще предостави на мениджърите „Човешки ресурси“ и всички други, които са свързани с обучението на възрастните на фирмено ниво, насоки за подпомагане на по-възрастните и нискоквалифицирани работници в усилията им да обогатят своите знания и да усъвършенстват компетентностите си.

Обучените мениджъри „Човешки ресурси“, обучители на възрастни, представители на синдикати и всички други, които са част от обучителните програми на компаниите, ще могат да разбират по-добре неприемането и съмненията от страна на по-възрастните и нискоквалифицирани работници, както и техните нужди, свързани с обученията и промените в работната им среда. Те ще се научат как да мотивират работниците да приемат промените и съответно обученията. В следствие на това, очакваме повече възрастни и нискоквалифицирани работници да вземат участие в обучителните програми и курсове на фирмено ниво, за да подобрят уменията и знанията си. Това от своя страна ще доведе до подобряване на пригодността за заетост на тези работници.

Също така очакваме, че обучените мениджъри „Човешки ресурси“ и обучителите на възрастни (които са разбрали защо по-възрастните и нискоквалифицираните работници не желаят промени в работната среда, както и как да ги мотивират за промени и обучение) в бъдеще ще разработват обучителни подходи, които са по-приложими и по-добре отговарят на нуждите на целевата група.

Адаптираните към нуждите на по-възрастните и нискоквалифицираните работници обучителни подходи и средства също ще доведат до нарастването на участието на тези работници в обучителни и образователни форми като цяло, отново водещо до повишаване на техните умения, компетентности и пригодността им за заетост.